ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ
ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД ПРИ
АСОЦІАЦІЇ «ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ»

(нова редакція)

1. Загальні положення

          1.1. Постійно діючий третейський суд при Асоціації «Захист Інвестицій» (далі – Постійно діючий третейський суд) є недержавним незалежним постійно діючим третейським судом, що утворений для вирішення спорів, які виникають із цивільних та господарських правовідносин.
          Постійно діючий третейський суд утворено рішенням Загальних зборів привілейованих членів Асоціації «Захист Інвестицій» від 12 грудня 2018 року Протокол №1. Засновником суду є Асоціація «Захист Інвестицій», код ЄДРПОУ 42631791, місцезнаходження: 46006, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Князя Острозького, будинок 47А.          
         
Постійно діючий третейський суд не має статусу юридичної особи.
          1.2. Постійно діючий третейський суд провадить свою діяльність відповідно до Закону України «Про третейські суди» та цього Положення.
Діяльність Постійно діючого третейського суду не є підприємницькою діяльністю.
          1.3. Порядок та правила вирішення спорів у Постійно діючому третейському суді визначаються його Регламентом.
          1.4. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Постійно діючого третейського суду здійснюється його засновником.
          1.5. Місцезнаходженням Постійно діючого третейського суду є: 46006, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Князя Острозького, будинок 47А.
          1.6. Електронна адреса Постійно діючого третейського суду: ternosud@gmail.com.

2. Завдання і принципи організації та діяльності Постійно діючого третейського суду

          2.1. Завданням Постійно діючого третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних чи юридичних осіб шляхом всебічного неупередженого розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.
          2.2. Постійно діючий третейський суд утворено і його діяльність ґрунтується на принципах:
          1) законності;
          2) незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки закону;
          3) рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом;
          4) змагальності сторін третейського розгляду та свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
          5) всебічності, повноти та об’єктивності вирішення спорів;
          6) обов’язковості для сторін рішень третейського суду;
          7) добровільної згоди третейських суддів на їхнє призначення чи обрання у конкретній справі;
          8) арбітрування;
          9) самоврядування третейських суддів.

3. Компетенція Постійно діючого третейського суду

          3.1. На розгляд до Постійно діючого третейського суду може бути передано будь-який спір, що виник з цивільних чи господарських правовідносин, крім випадків, передбачених Законом України «Про третейські суди» та іншими законодавчими актами України.
          3.2. Спір може бути переданий на розгляд до Постійно діючого третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам Закону України «Про третейські суди».
          3.3. На розгляд до Постійно діючого третейського суду спір може бути переданий до ухвалення компетентним рішення у спорі між тими самими сторонами, з того самого предмета і з тих самих підстав.

4. Організація Постійно діючого третейського суду

          4.1. Постійно діючий третейський суд очолює голова, який обирається Загальними зборами привілейованих членів Асоціації «Захист Інвестицій» зі Списку третейських суддів строком на 5 років. Головою Постійно діючого третейського суду може бути обраний і Президент Асоціації «Захист Інвестицій».
          Голова Постійно діючого третейського суду організовує його діяльність, здійснює функції, передбачені цим Положенням та Регламентом Постійно діючого третейського суду, представляє суд без спеціального доручення у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її кордоном.
          Голова Постійно діючого третейського суду видає розпорядження з питань, що належать до його компетенції.
          У разі відсутності голови Постійно діючого третейського суду його функції здійснює особа, яка вказана у відповідному наказі Президента Асоціації «Захист Інвестицій».
          4.2. Третейськими суддями можуть бути особи, що включені до Списку третейських суддів, який формується та затверджується у порядку, визначеному цим Положенням. Президент Асоціації «Захист Інвестицій»  може бути третейським суддею.
          Список третейських суддів має обов’язковий характер.
          4.3. Список третейських суддів затверджується Загальними зборами привілейованих членів Асоціації «Захист Інвестицій» строком на п’ять років і діє до затвердження нового Списку третейських суддів.
          Список третейських суддів формується на підставі поданих кандидатами заяв-анкет. У списку зазначаються прізвище, ім’я та по батькові третейського судді, дата його народження, освіта, спеціальність, останнє місце роботи і посада, загальний трудовий стаж, стаж роботи за спеціальністю, постійне місце проживання (населений пункт, область).
          4.4. До Списку третейських суддів не можуть бути включені:
          1) особи, які не досягли повноліття, та особи, які перебувають під опікою чи піклуванням;
          2) особи, які мають судимість;
          3) особи, які визнані в судовому порядку недієздатними;
          4) особи, які є суддями судів загальної юрисдикції або Конституційного Суду України.
          4.5. Особа може бути виключена із Списку третейських суддів до закінчення п’ятирічного строку за рішенням Загальних зборів привілейованих членів Асоціації «Захист Інвестицій» у таких випадках:
          1) за письмовою заявою особи у разі неможливості виконання повноважень третейського судді за станом здоров’я чи з інших причин;
          2) у разі систематичного невиконання або неналежного виконання повноважень третейського судді без поважних причин;
          3) у разі розголошення конфіденційної інформації щодо спорів, які розглядаються у Постійно діючому третейському суді;
          4) у разі порушення вимог щодо несумісності;
          5) у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї;
          6) у разі набрання законної сили судовим рішенням про визнання її обмежено дієздатною чи недієздатною;
          7) у разі її смерті, визнання її безвісно відсутньою або оголошення померлою рішенням суду, що набрало законної сили.

5. Самоврядування третейських суддів

          5.1. Органом самоврядування третейських суддів Постійно діючого третейського суду є збори третейських суддів, які мають за мету представництво та захист інтересів третейських суддів.
          5.2. До компетенції зборів третейських суддів належить:
          1) обговорення питань щодо практики розгляду спорів третейськими судами та застосування законодавства, обмін досвідом розгляду спорів;
          2) обговорення пропозицій щодо удосконалення та розвитку законодавства про третейські суди;
          3) обрання делегатів для участі у заходах, здійснюваних в рамках самоврядування третейських суддів;
          4) вирішення інших питань діяльності Постійно діючого третейського суду та третейського розгляду спорів.
          5.3. Збори третейських суддів скликаються в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на п’ять років.
          Рішення про скликання зборів третейських суддів приймається головою Постійно діючого третейського суду з власної ініціативи або на вимогу не менш як 1/3 від загальної кількості третейських суддів.
          Головою зборів третейських суддів є голова Постійно діючого третейського суду.
          5.4. Порядок денний зборів третейських суддів визначає голова Постійно діючого третейського суду.
          До порядку денного включаються також питання, пропозиції щодо яких підтримали не менше як 1/3 від загальної кількості третейських суддів.
          5.5. Збори третейських суддів є правоможними, якщо у них беруть участь не менше як 2/3 від загальної кількості третейських суддів.
          Хід зборів фіксується у протоколі, який ведеться секретарем зборів. Секретар зборів обирається шляхом відкритого голосування з числа третейських суддів, що беруть участь у зборах.
          5.6. Рішення зборів третейських суддів ухвалюється шляхом відкритого голосування. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість із третейських суддів, присутніх на зборах.
          Рішення оформляються протоколом, який підписує голова та секретар зборів.

6. Підстави та порядок припинення діяльності

          6.1. Діяльність Постійно діючого третейського суду припиняється на підставі рішення Загальних зборів привілейованих членів Асоціації «Захист Інвестицій» про ліквідацію Постійно діючого третейського суду.
          6.2. Діяльність Постійно діючого третейського суду може бути припинена за рішенням суду з підстав та у випадках, передбачених законом.
          6.3. Порядок припинення діяльності Постійно діючого третейського суду визначається засновником.