Щоб розпочати з нами співпрацю потрібно здійснити один з двох варіантів дій.
1) Достатньо скопіювати даний текст у розділ договору “Порядок вирішення спорів” (якщо договір не містить розділів, добавте окремим пунктом):

 

Всі спори і розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами із умов даного Договору (включаючи специфікації, додатки, будь-які додаткові угоди чи інші документи, які змінюють або доповнюють Договір, в тому числі які будуть укладені у майбутньому), або в зв’язку з ним (при його укладанні, виконанні, зміні, розірванні, припиненні, визнанні неукладеним, визнанні недійсним, порушенні і т. ін., в т.ч., але не виключно, в частині відшкодуванні витрат, які здійснила сторона з метою захисту порушених прав чи інтересів (витрати на правову допомогу, судові та третейські збори тощо)) підлягають остаточному вирішенню постійно діючим третейським судом при Асоціації «Захист Інвестицій», який знаходиться за адресою – 46006, м. Тернопіль,  вул. Князя Острозького, 47А.

Мова Третейського суду – українська.

Сторони прийшли до взаємної згоди про те, що третейський розгляд здійснюється Третейським судом, в складі одного третейського судді, який призначається в порядку, передбаченому Регламентом постійно діючого третейського суду при Асоціації «Захист Інвестицій».

Сторони визнають обов’язковість рішення обраного Третейського суду відповідно до статті 50 Закону України «Про третейські суди». Протокол засідання Третейського суду не ведеться.

Сторони зобов’язуються сумлінно виконувати обов’язки та вимоги Третейського суду з метою об’єктивного розгляду спору. Рішення Третейського суду для Сторін є остаточним і підлягає виконанню.

Сторони запевняють, що уповноважені укладати даний Договір та не існує жодних обмежень щодо укладення ними даного Договору та третейської угоди.

2) Укласти третейську угоду окремим документом (можна передавати на розгляд третейського суду усі спори по вже існуючих договірних відносинах, крім тих, які не підсудні третейському суду

Третейська угода

“___”  ________ 20___ р.                                                                     м. ____________ 

Керуючись Законом України «Про третейські суди» та виражаючи взаємну волю до розгляду справи третейським судом, сторони даної угоди:
___________________________________________________________, надалі за текстом Сторона -1 з одного боку та 
___________________________________________________________, далі Сторона -2, разом надалі іменуються Сторонами, домовились, уклавши дану Третейську угоду (надалі – Угода) про наступне:
1. Всі спори і розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами із умов ____________________________________________________________________ (реквізити договору або розписки (номер та дата, короткий зміст або назва договору)) (включаючи усі документи, які змінюють або доповнюють Договір/Розписку (непотрібне закреслити або видалити), в тому числі які будуть укладені у майбутньому), або в зв’язку з нею (ним) (при укладанні, виконанні, зміні, розірванні, припиненні, визнанні неукладеним (-ою), визнанні недійсним (-ою), порушенні і т. ін., в т.ч., але не виключно, в частині відшкодуванні витрат, які здійснила сторона з метою захисту порушених прав чи інтересів (витрати на правову допомогу, судові та третейські збори тощо)) підлягають остаточному вирішенню постійно діючим третейським судом при Асоціації «Захист Інвестицій», який знаходиться за адресою – 46006, м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 47А.
Мова Третейського суду – українська.
Сторони прийшли до взаємної згоди про те, що третейський розгляд здійснюється Третейським судом, в складі одного третейського судді, який призначається в порядку, передбаченому Регламентом постійно діючого третейського суду при Асоціації «Захист Інвестицій».
Сторони визнають обов’язковість рішення обраного Третейського суду відповідно до статті 50 Закону України «Про третейські суди». Протокол засідання Третейського суду не ведеться.
Сторони зобов’язуються сумлінно виконувати обов’язки та вимоги Третейського суду з метою об’єктивного розгляду спору. Рішення Третейського суду для Сторін є остаточним і підлягає виконанню.
2.  Зміни та доповнення в цю Угоду можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цієї Угоди. Зміни та доповнення, додаткові угоді та додатки до цієї Угоди є її невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.
3. Угода укладена в двох примірниках – по одному для кожної з Сторін, всі примірники  мають однакову юридичну силу.

Реквізити Сторін
Сторона-1 ___________________________________________________/_____________
Сторона-2 ___________________________________________________/_____________